Cross Matching / ตรวจการให้เลือด

ตรวจการให้เลือด   (CROSS MACHING)

  1. เก็บตัวอย่างเลือดตัวให้ (donor) 2-3 มิลลิลิตร ใส่ขวดที่มีสารป้องกันเลือดแข็งตัว (EDTA Blood)
  2. เก็บตัวอย่างเลือดตัวรับ (receive) 2-3 มิลลิลิตร ใส่ขวดที่มีสารป้องกันเลือดแข็งตัว (EDTA Blood)
  3. เขียนชื่อ/หมายเลขตัวอย่าง และชื่อคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ให้ชัดเจน
  4. นำเลือดเก็บในตู้เย็น 4 0ซ.
  5. พนักงานจะมารับตัวอย่างในรอบวันทำการ