LAB TEST งานบริการ
Hematology โลหิตวิทยา
Parasitology ปรสิตวิทยา
Blood Chemistry ค่าเคมีเลือด
Microbiology & Fungus แบคทีเรีย/เชื้อรา
Histopathology, Cytology & Fluid จุลพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา และการวิเคราะห์ของเหลวในร่างกาย
Test Kits ชุดทดสอบ
Molecular PCR การตรวจทางอณูชีววิทยา
Rabi Titer ตรวจภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า
Allergy การตรวจโรคภูมิแพ้

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

- รับและส่งตัวอย่างประจำวัน โดยมีพนักงานรับ - ส่งตัวอย่าง ให้บริการรับตัวอย่าง ตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
- กรณีเร่งด่วนพิเศษ กรุณาติดต่อขอรับบริการได้ที่ Vet Central Lab ทุกสาขา

ตางจังหวัด

- รับและส่งตัวอย่างประจำวัน โดยมีพนักงานรับ - ส่งตัวอย่าง ให้บริการรับตัวอย่าง ตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ใน พื้นที่ใกล้เคียงสาขา / ศูนย์ต่าง ๆ ของเซ็นทรัล แลบ ฯ ตามภูมิภาค (เชียงใหม่ พัทยา สมุทรปราการ นครราชสีมา สมุทรสาคร ระยอง ขอนแก่น และปทุมธานี)
- ส่งตัวอย่างได้ทางรถทัวร์ รถประจำทาง รถตู้ หรือไปรษณียภัณฑ์ มายังเซ็นทรัล แลบ ฯ สำนักงานใหญ่ นนทบุรี

รายงานผลทันทีที่ผลการตรวจแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบ (Approved) เรียบร้อย

- รายงานผลออนไลน์ ทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.vetcentrallab.com โดยใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ตรวจสอบผลวิเคราะห์ได้ทันที (Real Time) และสามารถดูผลย้อนหลังออนไลน์ได้ 2 เดือน โดย คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ สามารถติดต่อขอรับ User Name และ Password สำหรับ Log In ได้จากแลบ ฯ
- รายงานผลทาง LINE@ โดย Add LINE ID ของแลบ ฯ ได้ที่ @vetcentrallab และแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานผล
- รายงานผลทางโทรศัพท์ โทรสาร (Fax) หรือ e-mail โดยระบุช่องทางที่สะดวกในการรับแจ้งผลตรวจเพิ่มเติมได้
- ใบรายงานผลฉบับจริง (Report Form) พนักงานรับ - ส่งตัวอย่าง จะจัดส่งให้ภายหลังจากการรายงานผลแล้ว

Website

www.vetcentrallab.com
สแกน QR Code เพื่อเขาสูหนาเว็็บไซตสําหรับตรวจผลออนไลน

Official LINE

@vetcentrallab
สแกน Add friend เพื่อรับผลทาง LINE และติดตามขาวสารอื่นๆ

การชำระค่าบริการ

- เซ็นทรัล แลบ ฯ จะจัดส่งใบแจ้งรายการค่าบริการตรวจตัวอย่างประจำเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
- รูปแบบการชำระค่าบริการ สามารถชำระผ่าน เช็ค เงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบออนไลน์ หรือ Mobile Banking
- กรุณาชำระค่าบริการภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับใบแจ้งค่าบริการ

งานประชุมวิชาการ

พบกันได้ที่งานประชุมวิชาการ VRVC 2017 อิมเพ็คฟอร์รั่ม

ให้บริการตรวจตัวอย่างในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ทุกชนิด รวมถึงการตรวจวิเคราะห์และงานวิจัย บริการรวดเร็วถูกต้อง แม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมาตรฐานในระดับสากล โดยทีมงานสัตวแพทย์และผู้ชำนาญงาน

เครื่องมือตัวใหม่

Cell Dyne 3700 (Abbot) : 5 part diff hematology

ให้บริการตรวจตัวอย่างในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ทุกชนิด รวมถึงการตรวจวิเคราะห์และงานวิจัย บริการรวดเร็วถูกต้อง แม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมาตรฐานในระดับสากล โดยทีมงานสัตวแพทย์และผู้ชำนาญงาน

เช็คผลแลบ Online

ทราบผลแลบและสถานะการส่งตรวจ ได้อย่างรวดเร็ว

ระบบตรวจเช็คผล online เข้าwww.vetcentrallab.com ด้วย google chrome สามารถตรวจสอบผลสิ่งส่งตรวจได้ทุกรายการ ได้แก่ CBC, Blood Parasites, Blood Chemistry, Hormone, Urinalysis, Bacteria, Fungi, Histopathology, Cytology, Fluid Analysis และ PCR

ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรม ที่นี่

กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร
Copyright ©2017 VET CENTRAL LAB. All rights reserved.