ติดต่อเรา


ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

VET CENTRAL LAB

จากกาวแรกเมื่อป พ.ศ.2535 นับเปนระยะเวลาที่ยาวนานกวา 25 ป กับความภาคภูมิใจของพวกเรา ชาวเซ็นทรัล แลบฯ ซึ่งไดสั่งสมประสบการณมาอยางยาวนาน เริ่มจากความมุงหวังที่จะเปนสวนหนึ่งในการ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานใหกับวิชาชีพสัตวแพทย ทําให เซ็นทรัล แลบฯ ไดกอกําเนิดขึ้นจากการรวมตัว กันของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแขนงงานตาง ๆ ดานการตรวจวินิจฉัยทางหองปฎิบัติการทางสัตวแพทย เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคทั้งในสัตวเลี้ยงและปศุสัตว ดวยผลการวิเคราะหที่แมนยําและรวดเร็ว ซึ่งจะสงผล ใหการรักษาโรคเปนไปอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นํามาสูความนาเชื่อถือและ ไววางใจจากเจา ของสัตวที่จะยอมรับในมาตรฐานการทํางานของ “สัตวแพทย” ใหเปนสากล และทัดเทียมกับวงการแพทย

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทุกยางกาวของการเปลี่ยนแปลงไปสูการเติบโต การเรียนรู และพัฒนา เซ็นทรัล แลบฯ ไดรับการสนับสนุนการทํางานอยางดียิ่งจากสัตวแพทยทั่วประเทศ พวกเราจึงมีความภาคภูมิ ใจที่ไดรับความไววางใจ และการยอมรับในวงการสัตวแพทย รวมทั้งคําชื่นชมและขอแนะนํา จากเพื่อนพอง นองพี่ที่ไดนํามาใช.ในการยกระดับคุณภาพในการใหบริการอยางตอเนื่อง

ในอนาคตขางหนา เซ็นทรัล แลบฯ จะกาวเดินตอไปพรอม ๆ กับพวกเราชาวสัตวแพทยในการพัฒนา การตรวจวินิจฉัยโรคตาง ๆ ของสัตวใหเปนไปตามมาตรฐาน ถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ไมวาจะเปน งานตรวจวินิจฉัยโดยวิธีทั่วไป หรือวิธีเฉพาะทาง ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงการ สรางความรวมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงดานหองปฏิบัติการ ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อพัฒนางานตรวจ วินิจฉัยดานตาง ๆ ใหครอบคลุมยิ่งขึ้น

งานตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางสัตวแพทยของเซ็นทรัล แลบฯ พรอมสงมอบบริการอยาง ครบวงจรใหแกสัตวแพทยทุกทาน ทั้งดาน Hematology, Parasitology, Blood Chemistry, Microbiology Histopathology, Cytology, Urinalysis, Serology, Molecular Biology, Coagulation test, Cross matching ชุดตรวจสอบสําเร็จรูป (Test kit) และอุปกรณตาง ๆ ทางหองปฏิบัติการ ดวยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและมีประสบการณที่ไดรับการพัฒนาองคความรูอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีผูทรง คุณวุฒิและสัตวแพทยคอยใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางในการวิเคราะหผล เพื่อสรางความประทับใจใน การบริการอยางมืออาชีพ...เพราะเราเปนพี่นองสัตวแพทยเชนเดียวกัน

   

เซ็นทรัล แลบ ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

Vet Central Lab

มิถุนายน 2560

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

VET CENTRAL LAB

Copyright ©2017 VET CENTRAL LAB. All rights reserved.