ติดต่อเรา


ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

VET CENTRAL LAB

จากกาวแรกเมื่อป พ.ศ.2535 กับความภาคภูมิใจของเซ็นทรัล แลบ ฯ ซึ่งสั่งสมประสบการณ์มากกว่า 30 ปีจนถึงปัจจุบัน เริ่มจากความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานให้กับวิชาชีพสัตวแพทย์ ทำให้ เซ็นทรัล แลบ ฯ ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของสัตวแพทย์ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแขนงงานต่าง ๆ ด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคทั้งในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ด้วยผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาโรคเป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำมาสู่ความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจจากเจ้าของสัตว์ที่จะยอมรับในมาตรฐานการทำงานของ “สัตวแพทย์” ให้เป็นสากล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเติบโต การเรียนรู้ และพัฒนา เซ็นทรัล แลบ ฯ ได้รับการสนับสนุนการทำงานอย่างดียิ่งจากสัตวแพทย์ และนักวิชาการ พวกเราจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับในวงการสัตวแพทย์ รวมทั้งคำชื่นชม และข้อแนะนำ จากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้นำมาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคตข้างหน้า เซ็นทรัล แลบ ฯ จะก้าวเดินต่อไปพร้อม ๆ กับพวกเราชาวสัตวแพทย์ในการพัฒนา การตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ของสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น งานตรวจวินิจฉัยโดยวิธีทั่วไป หรือวิธีเฉพาะทาง ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงการ สร้างความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านห้องปฏิบัติการ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานตรวจวินิจฉัยด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้านให้มากยิ่งขึ้น

งานตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ของเซ็นทรัล แลบ ฯ พร้อมส่งมอบบริการอย่างครบวงจรให้แก่ สัตวแพทย์ทุกท่าน ทั้งด้าน Hematology, Parasitology, Blood Chemistry, Microbiology Histopathology, Cytology, Fluid Analysis, Urinalysis, Hormone Test, Serology, Molecular Biology, Allergy Test, Coagulation Test, Cross Matching, ชุดตรวจสอบสำเร็จรูป (Test Kit) รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยทีมงานที่ประกอบด้วย สัตวแพทย์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิ และสัตวแพทย์คอยให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการวิเคราะห์ผลเพื่อสร้างความประทับใจในการบริการอย่างมืออาชีพ

   

เซ็นทรัล แลบ ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

Vet Central Lab

มกราคม 2567

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

VET CENTRAL LAB

Copyright ©2017 VET CENTRAL LAB. All rights reserved.