งานบริการ


อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง Sampling equipment
  • หลอดฝาสีม่วง/ขวดเล็ก ใส่สารกันเลือดแข็งตัว (EDTA Blood) สำหรับเก็บ whole blood ส่งตรวจทางโลหิตวิทยา (Hematology) และปรสิตในเลือด (Blood parasite)
  • หลอดฝาสีแดง สำหรับเก็บ Clot blood (serum) สำหรับส่งตรวจ ค่าเคมีเลือด (Blood Chemistry) Electrolyte และ Hormone
  • หลอด/ขวดเล็กใส่สาร Sodium Fluoride (NaF Blood) สำหรับส่งตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  • หลอดฝาสีฟ้าใส่สาร Sodium citrate สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ Coagulation
  • หลอดเพาะเชื้อ (Transport medium) สำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อแบคทีเรีย
  • ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (haemoculture)
  • แผ่นกระจกสไลด์ (glass slide) สำหรับทำ impression smear เพื่อตรวจทางเซลล์วิทยา (Cytology)
  • ขวดฟอร์มาลิน 10 % สำหรับเก็บดองชิ้นเนื้อส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology)
  • แบบฟอร์มใบส่งตัวอย่างทั่วไป (VCL/RQF 001) ใบส่งตรวจ histopathology/cytology/fluid analysis (VCL/RQF002) และแบบฟอร์มส่งตรวจ แบคทีเรีย/เชื้อรา (VCL/RQF 003)
  • ใบจดผลการตรวจทางโทรศัพท์
ชนิดของหลอดเก็บตัวอย่าง และการทดสอบ Type of Collection tubes and Usage
Copyright ©2017 VET CENTRAL LAB. All rights reserved.