งานบริการ


อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง Sampling equipment
 • หลอดจุกสีม่วง / ขวดแก้ว ใส่สารกันเลือดแข็งตัว (EDTA Blood) สำหรับเก็บ Whole Blood ส่งตรวจทางโลหิตวิทยา (Hematology) ปรสิตในเลือด (Blood Parasite) PCR Cross Matching ชุดทดสอบสำเร็จรูป และ Cytology (Leukemia)
 • หลอดจุกสีแดง สำหรับเก็บ Clotted Blood (Serum) เพื่อส่งตรวจค่าเคมีเลือด (Blood Chemistry) Electrolyte Hormone และชุดทดสอบสำเร็จรูป
 • หลอดจุกสีเขียว ใส่สารกันเลือดแข็งตัว (Lithium Heparin) สำหรับส่งตรวจค่าเคมีเลือด (Blood Chemistry) Electrolyte และชุดทดสอบสำเร็จรูป
 • หลอดจุกสีเทา ใส่สาร Sodium Fluoride (NaF Blood) สำหรับตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • หลอดจุกสีฟ้า ใส่สาร Sodium Citrate สำหรับตรวจการแข็งตัวของเลือด (Coagulation Test)
 • หลอดเก็บรักษาเชื้อ (Transport Medium Tube) สำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อแบคทีเรีย
 • ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือด (Hemoculture) สำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด
 • แผ่นกระจกสไลด์ (Glass Slide) สำหรับเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจทางเซลล์วิทยา (Cytology)
 • ขวด Formalin 10% หรือ 10% Neutral Buffered Formalin สำหรับเก็บดองชิ้นเนื้อส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology)
 • ขวดเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อตรวจวิเคราะห์ (Urinalysis)
 • แบบฟอร์มส่งตัวอย่างทั่วไป (VCL / RQF001)
 • แบบฟอร์มส่งตรวจ แบคทีเรีย/เชื้อรา (VCL/RQF002)
 • แบบฟอร์มส่งตรวจ Histopathology/Cytology/Fluid Analysis (VCL/RQF003)
 • แบบฟอร์มส่งตรวจ Molecular Biology: PCR/Real-time PCR (VCL/RQF004)
 • แบบฟอร์มส่งตรวจ Allergy Test (VCL / RFQ005)
 • แบบฟอร์มส่งตรวจ Rabies Antibody Titer (VCL / RFQ006)
 • แบบฟอร์มส่งตรวจวิเคราะห์นิ่ว Stone Analysis (VCL/RFQ007)
 • ใบจดผลการตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์
ชนิดของหลอดเก็บตัวอย่าง และการทดสอบ Type of Collection tubes and Usage
Copyright ©2017 VET CENTRAL LAB. All rights reserved.